لیست مطالب اخبار

به گزارش پایگاه خبری خیرات وبرکات سید حسن موسوی، سخنگوی موسسه خیریّه پیامبراعظم ص دعوت به انفاق درراه خدا وهمچنین نحوه ی ثبت نام برای همیاری ومشارکت خیّرین را اعلام کرد:

به گزارش پایگاه خبری خیرات وبرکات سید حسن موسوی، سخنگوی موسسه خیریّه پیامبراعظم ص دعوت به انفاق درراه خدا وهمچنین نحوه ی ثبت نام برای همیاری ومشارکت خیّرین را اعلام کرد:

1399/01/15-14:32