هیئت مدیره

موسسه دارای هیات مدیره ای مرکب از ۵ نفرعضو اصلی و ۲ نفرعضو علی البدل خواهد بود.در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط ازهریک ازاعضای هیات مدیره یا بازرس عضوعلی البدل برای مدت  باقیمانده هیات مدیره یا بازرسی بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.در صورتیکه تعداد هیات مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود مجمع عمومی حسب مورد به صورت عادی یا به صورت فوق العاده جهت تکمیل تعداد باقیمانده اعضا برگزار خواهد گردید.هیات مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل هرماه ۱ بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد.

مطابق با ضوابط وزارت کشوراعضاءهیات مدیره ومدیرعامل به ترتیب ذیل الذکر براساس جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تعیین ومعرفی شدند:

 1. آقای سید محمدابراهیم موسوی به عنوان عضو اصلی ورییس هیات مدیره
 2. آقای پیمان حقی گلباغی به عنوان عضو اصلی ونایب رییس
 3. آقای سید حسن موسوی عضو اصلی وخزانه دار
 4. سید جواد موسوی عضواصلی ومسئول روابط عمومی
 5. خانم مهنازحقی گلباغی به عنوان عضو اصلی ومنشی هیات مدیره
 • اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال وبازرس برای مدت یکسال تعیین گردیدند.
 • هیات رییسه برگزاری انتخابات عبارتند از:
 1. آقای محمدرضا کلهری _رییس هیات رییسه انتخابات
 2. خانم فرحناز پاشایی _ منشی هیات رییسه انتخابات
 3. خانم نسرین امیری _ ناظر هیات رییسه انتخابات
 4. خانم الهه السادات موسوی _ ناظر هیات رییسه انتخابات
 5. خانم فائزه السادات موسوی _ ناظر هیات رییسه انتخابات