هیئت امنا

مطابق باصورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵وضوابط رسمی وزارت کشوروبا حضوراعضاء هیات موسس، هیات امنا موسسه خیریه پیامبر اعظم برای مدت دو سال انتخاب ومعرفی شدند. اعضاء هیات امنا مطابق با حروف الفبا عبارتند از:

 1. آقای مولامراد ارشدی
 2. آقای ارسلان بابایی
 3. آقای احسان کالیانی
 4. آقای پیمان حقی گلباغی
 5. خانم مهنازحقی گلباغی
 6. آقای محمدرضا کلهری
 7. خانم عصمت محمدی
 8. آقای محمدرضا محمدی
 9. آقای سید اسماعیل موسوی
 10. آقای سید مصطفی موسوی
 11. خانم قدم خیرمحمدی
 12. آقای سید جواد موسوی
 13. آقای سید حسن موسوی
 14. خانم افسانه السادات موسوی
 15. سید محمد ابراهیم موسوی
 • همچنین بازرس موسسه، برای مدت یک سال آقای ارسلان بابایی تعیین گردید.