مدیریت درمان

مدیریت درمان

کمک هزینه درمان صرفاً برای کسانی است که شرایط مسکین، فقیریا یتیم فقیررا دارند.با اطلاع عدم حبس کمک های مردمی درحساب خیریه همراه با تحقیق وبررسی وضعیت معیشتی بیمار.

اگرچنانچه قصد ونیت نیکوکاران ارجمند صرفاً کمک به درمان است

به مدیرعامل موسسه اطلاع دهید.