آموزش و فرهنگ سازی

دریافت منابع مادی ومعنوی ازثروتمندان وتوزیع دربین مستمندان خوب، اما کافی نیست جامعه ما به شدت محتاج فرهنگ سازی است وفرهنگ وتمدّن نیزبا آموزش آحاد ملّت فراهم می آید.فرض کنید افرادی را درسطح شهر ودیار خویش می بینید که قدرومنزلت خود رانشناخته وبه تکدّی وگدایی روی آورده اند، کودکان، زنان، حتی جوانانی که توانایی کارکردن وکسب درآمد دارند. به راستی دلیل این رفتارها چیست؟یقیناً شخصیت چنین افرادی دریافت کننده اطلاعاتی بوده است که گدایی را نه تنها زشت وقبیح نمیدانسته ، بلکه مثبت و پسندیده نیز درفکرواندیشه ایشان معرفی شده است.

اکنون چه باید کرد؟

مطابق باعلوم وفنون روانشناسی، الهیات، جامعه شناسی وتربیتی، آموزش بهترین شیوه تغییررفتاراست. موسسه خیرات وبرکات برآن است این مهمّ را درک، ضمن دعوت ازمربیان مجرّب برای آموزش وفرهنگ سازی به راه وروش مقتضی مطابق با قوانین جاری وتوافقنامه های با دیگرنهادها وسازمانها ومطابق با اصول وروش های مناسب دست به اقدام زند.

” خوب یا بد انسان ازعملش شناخته می شود

وگرنه سخنان خوب بردرودیوارهاهم نوشته می شود”