کارآفرینی

امیرالمومنین حضرت علی علیه السلام فرمود: خوبى آن نیست که مال و فرزندت بسیار شود ، بلکه خیر آن است که دانش تو فراوان و بردبارى تو بزرگ و گران مقدار باشد و در پرستش پروردگار در میان مردم سرفراز باشى ، پس اگر کار نیکى انجام دهى شکر خدا به جاى آورى ، و اگر بد کردى از خدا آمرزش خواهى . در دنیا جز براى دو کس خیر نیست:یکى گناهکارى که با توبه جبران کند ، و دیگر نیکوکارى که در کارهاى نیکو شتاب ورزد.نهج البلاغه/حکمت۹۴ موسسه خیرات وبرکات به این نتیجه رسیده است که:      « نیکوکار واقعی کسی است که بیکارواقعی (مسکین) را اشتغال دهد »

درشهرهای بزرگ شناسایی بیکارواقعی ،توانمند وبا انگیزه کارآسانی نیست این مهم بیشتربرعهده موسسات خیریه است تا ایتام، نیازمندان آبرومند وبا حیا را شناسایی کرده وبه شیوه ی مناسب وکاملا محترمانه ومحرمانه لزوماًبه نیکوکاران معرفی نمایند. دست یابی به آرمان خوب شهربی گدا باوجود سوءاستفاده های، خلافکاران، دزدان واراذل و اوباش ومعتادان، کاررا پیچیده ترکرده است.گاهی درآمدهای میلیونی،گدایی بهشتی را برای افراد سودجو درمقام گدایی ایجاد کرده است. مردم از روی عاطفه، ترحم و دلسوزی به گداهایی که نمی شناسندکمک می کنند،درحالی که با کمی تحقیق اگرموسسات خیریه ، معتبرودست پاک را بشناسند برای همیشه وبا خیال راحت وبا مسئولیت شرعی،اخلاقی وقانونی کمک های خود را دراختیار موسسات مذکورمی گذارند تا به روشی وکاملا آسان کمک کنند وحتی نتیجه نیکوکاری خود را ازنهاد خیریه جویا شوند وگزارش بخواهند.دراین راستا موسسه خیرات وبرکات پیامبر اعظم ص با افتخارواطمینان آمادگی دارد پاسخگوی نیکوکاران ارجمند باشد..