هیئت موسس

هیات موسس

موسسه خیرات وبرکات پیامبراعظم (ص) با اهتمام وابتکار۱۵ نفراز هیات موسسان وخیرین کرمانشاهی به ویژه جمعی ازسادات موسوی درسال ۱۳۹۰ پس ازانجام تشریفات قانونی موسسه خیریه را با توکل برخداوند متعال وبه نام خیرات وبرکات پیامبراعظم (ص) بنیان نهادند.

اسامی مجلس موسسان طبق حرف الفبا :

 1. آقای مولامراد ارشدی _  ایثارگروفعال درعرصه حمل ونقل
 2. آقای ارسلان بابایی _ مهندس شاغل درمنابع طبیعی
 3. آقای احسان کالیانی _  مدیرپروژه های عمرانی
 4. آقای پیمان حقی گلباغی _ کارشناس ارشد زبان شناسی دبیرآموزش پرورش ومدرس دانشگاه
 5. خانم مهنازحقی گلباغی _ کارشناس علوم تربیتی وخانه دار
 6. آقای محمدرضا کلهری _ کارشناس علوم تربیتی، بازنشسته آموزش پرورش وفعال اجتماعی
 7. خانم عصمت محمدی _ خانه داروازجمله مشوقین جدی واصلی تاسیس
 8. آقای محمدرضا محمدی_ بازنشسته جهادسازندگی وسازمان تامین اجتماعی فعال درعرصه حمل ونقل
 9. آقای سید اسماعیل موسوی _ بازنشسته جهاد سازندگی رزمنده  دفاع مقدس
 10. آقای سید مصطفی موسوی _ بازنشسته وزارت جهاد کشاورزی
 11. خانم الهه السادات موسوی _ کارشناس حسابداری وفعال درامورحسابرسی
 12. آقای سید جواد موسوی _ کارشناس ارشد مخابرات
 13. آقای سید حسن موسوی _ کارشناس ارشد MBA وفعال درامورتامین اجتماعی
 14. خانم افسانه السادات موسوی _ خانه دار وفعال درعرصه هنری
 15. سید محمد ابراهیم موسوی _ کارشناس ارشد حقوق، مدیرموسس وفعال درعرصه های اجتماعی