مجمع عمومی

مجمع عمومی

مجمع عمومی رکن اول موسسه می باشد؛

برمبنای اساسنامه وظایف مجمع عادی هیات امنا، عبارتند از:

 1. انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسان(اصلی و علی البدل)؛
 2. استماع ورسیدگی به گزارش هیات مدیره و بازرس(ها)؛
 3. تعیین خط مشی کلی موسسه.
 4. بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیات مدیره؛
 5. تعیین عضو جانشین هیات امنا؛
 6. تصویب ترازنامه و بودجه موسسه؛
 7. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها؛
 8. عزل اعضای امنا، هیات مدیره و بازرسان.

همچنین وظایف مجمع عمومی هیات امناء فوق العاده عبارتند از:

 1. تصویب تغییرات اساسنامه؛
 2. بررسی و تصویب یا رد انحلال موسسه؛
 3. تغییر در میزان سرمایه؛
 4. انحلال قبل از موعد؛
 5. هرگونه تغییردرماهیت؛