کمک به مسجد

مساجدِ خدا را تنها کسى آباد مى‏کند:

که ایمان به خدا و روز قیامت آورده،

ونمازرا برپا دارد،

وزکات را بپردازد،

وجزازخدا نترسد

امید است چنین گروهى ازهدایت‏یافتگان باشند.  قرآن کریم سوره توبه آیه ۱۸

به نظرمی رسد نباید نقش تاثیرگزارمسجد را درترمیم بافت های فقیرومستضعف اجتماع نادیده انگاشت. برهمین اساس موسسه خیرات وبرکات ، آثارمثبت این مکان مقدس را رصد نموده و نیکوکاری را منهای مسجد، زیبنده ودرشان موسسه پیامبراعظم ص نمی داند.مسجد بهترین پایگاه انتقال مفاهیم ومبانی دینی، سخنرانی، تجمع، تصمیم گیری، مسکن فقرا، کتابخوانی و… را می توان درمسجد نام برد.

برنامه های مشترک با مسجد

  1. بیان جایگاه قانونی وشرعی
  2. معرفی مدیریت های ده گانه
  3. مناقب پیامبر ص واهل البیت ع
  4. برگزاری اردوهای سیاحتی و زیارتی،
  5. تقدیرازمساجد فعال درروزجهانی مساجد یا …