بازرس

بازرس

مجمع عمومی عادی امنا ۱نفر را بعنوان بازرس اصلی و۱ نفررا بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب خواهد نمود.هیات مدیره از بین خود یا خارج، یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید.بازرس می تواند در هر موقع هرگونه رسیدگی و بازرسی را درمورد عملیات موسسه انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قراردهد ودرصورت لزوم تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیات مجمع عمومی را بنماید.هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند به مسئولیت خود باقی خواهند بود.اشخاص زیر نمیتوانند بعنوان بازرس انتخاب شوند:

  1. کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلا و یا بعضا محروم شده باشند؛
  2. مدیران و مدیر عامل؛
  3. اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم؛
  4. همسر اشخاص مذکور در بند ۲؛