مدیرعامل

مدیرعامل

مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی موسسه است ودرحدود اختیاراتی که از طرف هیات مدیره به وی تفویض می گردد نماینده موسسه محسوب شده وازطرف موسسه حق امضاء دارد.مدیرعامل مجری مصوبات مجمع عمومی وهیات مدیره بوده و دارای اختیارات ومسئولیت های زیرمی باشد:

  1. نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و در برابر اشخاص حقیقی و حقوقی؛
  2. استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط و مصوبات و با تصویب هیات مدیره؛
  3. نگهداری و دارائی، اموال، حسابها، اسناد و دفاتر؛
  4. اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا مقطعی از جانب هیات مدیره به وی تفویض شده باشد؛
  5. ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه گسترش، بهبود و هماهنگی در فعالیت های موسسه به هیات مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی؛
  6. تهیه پیش نویس ترازنامه، بودجه، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیات مدیره و ارسال به مجمع عمومی؛
  7. تهیه پیش نویس آیین نامه های مورد لزوم جهت طرح و تصمیم گیری درهیات مدیره،
  8. نظارت وایجاد هماهنگی درفعالیت شعب، نمایندگی ها ودفاتر؛
  9. پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیات مدیره؛
  10. انجام سایر وظایف واختیاراتی که طبق اساسنامه وقوانین ومقررات مربوطه به مدیرعامل محول شده یا بشود.