کمک هزینه ازدواج

چه بسیاردختران وپسران آبرومندی که پدرومادرفقیردارندومتاسفانه تنگدستی والدینشان هرگز این امکان را فراهم نمی آورد تا آبرومندانه وحتی بسیار آسان  وکم توقع  به خانه بخت بروند، یا اینکه دست دختر پاکدامنی را بگیرند وبه ازدواج خویش درآورند.تنگدستی والدین مانع ازتمهید مقدمات ازدواج شان است. بررسی ونظرسنجی موسسه خیرات وبرکات پیامبراعظم نشان می دهد، جوانان زیادی هستند، که نیازمند ازدواج هستند امّا آبرومندانه به خاطر اینکه پدریا مادرشان ناراحت نشوند به روی خود ووالدین نمی آورند وهمواره می گویند ما قصد ازدواج نداریم، خداوند متعال به همه چیز دانا وبینا است.

اکنون این امتحانِ نه چندان سخت برای کسانی است که ازموهبت های الهی بسیارفراوانی برخوردارهستند، هرچند قرارنیست نیکوکاران عزیزازتمام مال واموال خود بگذرند، بلکه  کمک های ناچیزهرنفربه سایرکمک ها اضافه می شود وروی هم رفته امکانات یک ازدواج ساده را فراهم می نمایدبه این ترتیب یک ازدواج، دو ازدواج، سه ازدواج وهمینطورادامه پیدا می کند. خانواده هایی تشکیل می شوند، امیدهایی شکل می گیرند، نیازمندان واقعی شکرگذار درگاه الهی می شوند، خداوند متعال خشنود میشود. ونعمت های زیادی درجامعه رواج پیدا می کند، گناهان زیادی درجامعه کم میشود و… این یعنی همان خیرات وبرکات.  هوالرّزاق

روش موسسه دراین مورد:

  1. کمک به تهیه جهیزیه مستحق
  2. اعطای وام ازمحل تجمیع امتیازات موسسه