چشم انداز

چشم انداز

آینده سازمان برمبنای رویکرد جهادی وواقع بینانه، به فضل الهی وتلاش واهتمام برنامه ریزان سازمان  سهل الوصول خواهدبود.روند تکاملی سازمان مستلزم حرکت پویا وبه اتکای استعداد ها ومنابع قابل دسترس است.بنابراین دراین مسیراقدام وتوکل برخداوند متعال بیش ازهرطریق دیگری نقشه راه، را برما رهنمون خواهدبود.همانطورکه تاکنون نیز چنین بوده است.