امور زندانیان

حضرت زهراس مقداری غذابرای افطارتهیه کرد،چون هنگام افطارشدمسکینی آمدودرخواست غذا کرد؛علی(ع)یک سوم آن رابه اوداد، پس ازآن یتیم آمدویک قسمت دیگررابه اودادند؛ سپس اسیرآمدوباقی مانده غذا رانیزبه وی دادند؛ وهرسه اتفاق دریک شب رخ داد وغذا به سه قسمت تقسیم وهرسه قسمت به آنان داده شد، وامام علی وخانواده اش باآب افطارکردند.  خداوندمتعال فرمود: «سعى وتلاش شما مورد قدردانى است »

صدقه ی آن قسم سوم چون تنها باقی مانده ی نان بوده حقیقتاً گذشت خاصی را می طلبد با صدقه قسم سوم دیگرچیزی برای خوردن نبود. نفرسوم فقیری بودکه تازه ازاسارت رها شده بود. بسیارند انسان های خوب که نان آورخانواده بوده اما بنا به دلایلی گرفتاربند زندان وقانون هستند، گاهی ار روی ناآگاهی گرفتارمی شوند بنده خدایی که ازموسسه تنها دومیلیون وام دریافت کرده بود تعریف کرد: پسرم که تنها نان آورمن پیرمرد وزن وفرزندانش بود به خاطردومیلیون تومان چک زندانی شده بود با وامی که ازموسسه دریافت کردم توانستم  بدهی فرزندم را پرداخت کنم واوراآزاد کنم.

صدقه روزی را زیاد می کند

  1. اگرچنانچه قصد ونیت شما صرفاً کمک به آزاد کردن زندانی است؛
  2. اگرچنانچه قصد ونیت شما صرفاً کمک به خانواده زندانی است