تامین بودجه

تامین بودجه

مطابق با شرع وقانون مهمترین اصل درجذب کمک های مردمی وصدقات رعایت امانت داری و مسئولیت اخلاقی وشرعی است که برمبنای آن موسسه تاکنون نسبت به قصد ونیّت خیرین حسّاس بوده ودرجهت تحقق نیّت نیکوکاران همواره درتلاش بوده وبه اقتضای هرکدام ازروش ها تدابیرخاصی ضمن تشریک مساعی با صاحب نظران به کار بسته تا با آسودگی خیال، نیّت خیرین، واقفین ونیکوکاران را درجهتی که مورد نظرشان بوده است تحقق بخشد.درهمین راستا انواع فعالیت ی موسسه درمتن توافقنامه درج شده است (درهمین صفحه ملاحظه فرمایید)همچنین برخی انواع کمک ها که درقانون پیش بینی شده است نیزاعلام میگردد.

  • هدیه
  • وقف
  • حبس
  • هبه یا تملیک اموال منقول یا غیر منقول (قابل رجوع)
  • درآمدهای حاصل ازفعالیت موسسه درچارچوب عقد قرارداد :
  1. اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی
  2. اجرای برنامه های آموزشی نهادها وسازمان ها
  3. انجام تحقیقات وپژوهش های علمی، کاربردی، بنیادی، توصیفی و تحلیلی نهادها
  4. فروش محصولات تولیدی
  • اعانات: شامل کمک های مالی مردم درامورخیریه