تامین بودجه

تامین بودجه

 برخی انواع کمک ها که درقانون پیش بینی شده است اعلام میگردد.

  • هدیه
  • وقف
  • حبس
  • هبه یا تملیک اموال منقول یا غیر منقول (قابل رجوع)
  • درآمدهای حاصل ازفعالیت موسسه درچارچوب عقد قرارداد :
  1. اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی
  2. اجرای برنامه های آموزشی نهادها وسازمان ها
  3. انجام تحقیقات وپژوهش های علمی، کاربردی، بنیادی، توصیفی و تحلیلی نهادها
  4. فروش محصولات تولیدی
  • اعانات: شامل کمک های مالی مردم درامورخیریه