جایگاه شرعی

جایگاه شرعی

موسسه پیامبراعظم (ص) برای دستیابی به منابع مادی ومعنوی هیچ تلاشی وروشی را ازنظردورنداشته وبرای رسیدن به اهداف معنوی خویش با توکل برخداوند متعال وبا رعایت اخلاق، قانون وشرع مقدس اسلام و با رویکرد جهاد فی سبیل الله ازهرگونه تنبلی، وتساهل بیزاری جسته وبرای تبلیغ و ترویج حس نوع دوستی با استفاده ازآخرین روشها ی ممکن برای هموطنان، درتلاش است.هرچندانجام کارها مطابق با قانون همسوی با شرع مقدس اسلام است، با وجود این عمدتاً استفساریه وتطبیق امورشرعی با دفترحضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی با هماهنگی حجه الاسلام والمسلمین علی کریمیان صورت می پذیرد.

مطابق با دستور شماره ۶۰۸۹۵۶ مورخ ۲۴/۷/۹۵ دفترحضرت آیت الله مکارم شیرازی موسسه پیامبر اعظم ص موظف است وجوهات دریافتی ذیل الذکر را درحساب بانکی بریزد وهرکدام را ثبت نماید وبا هماهنگی دفترمذکوراقدام نماید.

 1. فطریه (عام)
 2. فطریه (سادات)
 3. زکات (مال)
 4. صدقات وکمک های مردمی
 5. کفارات
 6. ردمظالم
 7. نمازوروزه قضا
 8. تبرّعات وامورخیریه
 9. ختم قران
 10. قربانی
 11. هدایا ونذورات
 12. هبه یا تملیک اموال (قابل رجوع)

مهمترین اصل درجذب کمک های مردمی وصدقات رعایت امانت داری و مسئولیت اخلاقی وشرعی است که برمبنای آن موسسه تاکنون نسبت به قصد ونیّت خیرین حسّاس بوده ودرجهت تحقق نیّت نیکوکاران همواره درتلاش بوده وبه اقتضای هرکدام ازروش ها تدابیرخاصی با مشورت وتشریک مساعی با علماء دین به کار بسته تا با آسودگی خیال،  نیّت خیرین ، واقفین ونیکوکاران را درجهتی که مورد نظرشان بوده است تحقق بخشد. برخی انواع کمک ها که درقانون نیزپیش بینی شده است عبارتند از:

 • هدیه
 • وقف
 • حبس
 • هبه یا تملیک اموال منقول یا غیر منقول (قابل رجوع)
 • اعانات: شامل کمک های مالی مردم درامور خیریه
 • درآمدهای حاصل ازفعالیت موسسه درچارچوب عقد قرارداد :
 1. اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی
 2. اجرای برنامه های آموزشی نهادها وسازمان ها
 3. انجام تحقیقات وپژوهش های علمی، کاربردی، بنیادی، توصیفی و تحلیلی نهادها
 4. فروش محصولات تولیدی