مدرسه و تحصیل

مدرسه مکانی برای تحصیل علم ودانش که نوباوگانی با حداقل۶ سال سن واردشده وبا حدااکثر۱۸ سال سن با امید وآرزوهایی که مدرسه برایشان می سازد خارج می شوند.بررسی شخص اینجانب وجمعی ازمدیران سازمان دانش آموزی (پیش آهنگی) درسال ۱۳۸۵نشان داد آموزش ومهارت های تشکیلاتی سازمان مذکوربرای بسیاری ازدانش آموزان هدف، که به شدت ازفقد امکانات مادی ومعنوی رنج می بردند، اصلاً مهم نبود؛ هرچند اهداف واصول خوبی دراساسنامه آن سازمان پیش بینی شده بود.

صرف نظرازانگیزه شخصی حقیر، درنتیجه تشریک مساعی ومشورت مدیران وروسای شهرستان ها فکرایجاد یک موسسه خیریه برای کمک مادی ومعنوی به دانش آموزان محروم ویتیم درتاریخ ۱۳۸۵٫۷٫۱۷شکل گرفت.

اکنون هرآنچه که با نام موسسه خیرات وبرکات مشاهده می فرمایید پیشرفتی است که مرهون مجاهدت فکری وایده های ارزشمند: مدیران، دبیران ومقامات مسئول وکارشناسان آن دوران وحمایت وپشتیبانی مدیران ومسئولان فرهنگی فرهیخته ودرپس آن سالهاست که دیگران نیزهمچنان به تاسی از فرمایشات گهربارپیامبرعظیم الشان اسلام ص مساکین، ایتام و فقرای تحقیق شده را یاری می نمایند.

فعالیت هایی که دراین عرصه انجام می گردد؛ عبارتند از:

  1. پیگیری مشکلات برخی دانش آموزان محروم ویتیم با مساعدت نهادهای مربوطه.
  2. بذل وبخشش هزینه تدریس توسط دبیران که ازجمله مفاخرعلمی وادبی کشورهستند.
  3. کلاسهای رفع اشکال وتدریس تدریس خصوصی درچارچوب قوانین آموزش پرورش درآموزشگاهها.
  4. کلاسهای رفع اشکال وتدریس خصوصی درچارچوب قوانین سازمان تبلیغات اسلامی درمساجد.
  5. همکاری آموزشگاههای ذی ربط درچارچوب توافقنامه فی مابین موسسه وآموزشگاه.
  6. تامین بخشهایی ازنیازدانش آموزان به تحصیل با تلاش خیرین ونیکوکاران.
  7. جذب سرمایه های معنوی احتمالاًبیشتردراین بخش محقق می گردد.