خدمات داوطلبانه

  • مدیران تامین منابع:

مدیرتامین منابع به کسی گفته می شود که ازمعتمدین ودارای جایگاه معنوی ومتعهد به اساسنامه، به صورت سازماندهی شده درجهت تامین وجذب سرمایه مادی ومعنوی به نمایندگی ازموسسه پیامبراعظم (ص) مطابق با قرارداد واختیارات موسسه، تمام وقت یا پاره وقت به صورت تبَّرعی تلاش می نماید.همچنین مسئولیتش رابا آگاهی کامل،وازروی میل ورغبت قلبی درتمام زمینه های محوله مطابق اساسنامه  موسسه پیامبراعظم(ص)داوطلبانه پذیرفته است.برهمین اساس مطلقاً هیچ انتظاری، ازموسسه مذکورازجمله استخدام،مزایای استخدامی اعم ازحقوق ودستمزد، را ندارد.

  • مشاورین حقوقی:

مشاورحقوقی به کسی گفته می شود که ازمطلعین،صاحب نظروآگاه به مسائل حقوقی فارغ التحصیل دانشگاهی دررشته حقوق ودارای پایگاه معنوی واجتماعی وآشنا به اهداف واصول موسسه خیریه پیامبراعظم ص ومتعهد به اساسنامه، به صورت سازماندهی شده درجهت ارائه مشاوره وراهکارها درله موسسه پیامبراعظم (ص) مطابق با قرارداد واختیارات موسسه، تمام وقت یا پاره وقت به صورت تبَّرعی وبا قصد ونیت خیریه تلاش می نماید.همچنین مسئولیتش رابا آگاهی کامل،وازروی میل ورغبت قلبی درتمام زمینه های محوله مطابق اساسنامه داوطلبانه پذیرفته است.برهمین اساس مطلقاً هیچ انتظاری، ازموسسه مذکورازجمله استخدام،مزایای استخدامی اعم ازحقوق ودستمزد ندارد.

  • مسئولان دفاتر:

مسئول دفتربه کسی گفته می شودکه ازمعتمدین ودارای جایگاه معنوی است که به صورت سازماندهی شده درجهت تامین وجذب سرمایه مادی ومعنوی به نمایندگی ازموسسه پیامبراعظم (ص) مطابق با قرارداد واختیارات موسسه، تمام وقت یا پاره وقت به صورت تبَّرعی تلاش می نماید.همچنین مسئولیتش رابا آگاهی کامل،وازروی میل ورغبت قلبی درتمام زمینه های محوله مطابق اساسنامه  موسسه پیامبراعظم(ص)داوطلبانه پذیرفته است.برهمین اساس مطلقاً هیچ انتظاری، ازموسسه مذکورازجمله استخدام،مزایای استخدامی اعم ازحقوق ودستمزد، را ندارد. مسئول دفتردرقبال کمک نقدی به موسسه پیامبر اعظم ص رسید رسمی ومعتبرتحویل می دهد.

  • فرهنگیان فرهیخته :

دانش آموزانی هستند بسیارمستعد یاعلاقمند به ادامه تحصیل که متاسفانه به دلایلی چند از امکانات ادامه تحصیل مناسب برخوردارنیستند. ازجمله آن عوامل فوت والدین، طلاق ،فقر مالی، حوادث طبیعی و.. درهمین رابطه فرهنگیان نیکوکار وفرهیخته ساعاتی ازاوقات ارزشمند خود را به تدریس این دانش آموزان اختصاص داده ودرآموزشگاهای رسمی ومعتبرمطابق با توافقنامه بین موسسه پیامبر اعظم (ص) وآموزشگاه تدریس دروس موردنیازشان را برعهده می گیرند.بدیهی است سرمایه گذاری ثروتمندان دراین مهم موجبات اجروپاداش دنیوی واخروی ،بوده وبسیارمورد پیامبرعظیم الشان اسلام وائمه اطهار بوده است.

  • فعالان اجتماعی :

یکی ازنعمت های خدادای موقعیت اجتماعی است که تنها به برخی افراد روی می آورد،بدون شک حکمتی دراین کارنهفته است ازجمله آزمایش وامتحان الهی، Position Social یا موقعیت اجتماعی، مقام وموقعیتی است که یک فرد در زمانی معین اشغال می کند. شرایطی عینی که شخص در درون آن دیده می‌شود. شاید اوج اهمیت آن دراین است که فرد را ازدریافت پاداش و حیثیت خاص اجتماعی برخوردار می‌سازد. در واقع سلامت وبقای جامعه وابسته به ایفای نقش درست و رضایت بخش صاحبان نقش های اجتماعی است.اکنون این موسسه خیرات وبرکات که به نام پیامبرعظیم الشان اسلام ص نامیده می شود،نیازمند است تا مقام وموقعیت اجتماعی جنابتان دردستگیری نیازمندان واقعی ایتام ومستمندان به کارآید، شاید اوج این اتفاق درمعارفه دو جوان به همدیگر است تا ازدواج کنند .یاعلی مدد