آرمنشانه معمولاچیزی را یادآوری می کند، مفهومی را درذهن ودرعمل بازمی آفریند. واین همان پیام است.نشانه کلیدی است که دروازه های ادراک را می گشاید.اگرنشان کارکردخودرا ازدست بدهد،به رمزی گنگ وفاقدگویایی تبدیل می شود. درطراحی نشان موسسه خیرات وبرکات پیامبر اعظم (ص) گنبدخضراء استفاده شده است.دستی که درزیر گنبد به نشانه حمایت وتحت پوشش قراردادن تمامی مستضعفان عالم ازهرنژادی که هستند وطراحی گلبرگ ها هرکدام نشانی ازرنگ پوست ونژادهامختلف بشر درکره زمین است و منظور از این مفهوم این است که کرامت پیامبررحمت (ص) به تمامی بشریت متعلق است.

GREAT PROPHET MOHAMMAD

CHARITY ORGANAIZATION