صندوق صدقات و کمک های مردمی مطابق با توافقنامه

تهیه وتوزیع صندوق صدقات، براساس توافقنامه بین نماینده قانونی موسسه ونیکوکاران، ارجمند تدوین وتنظیم میگردد.متن توافقنامه جهت استحضاروآگاهی عموم عزیزان منتشرمی گردد.هرنیکوکاربراساس توافقنتامه دارای یک شماره وسریال مختص به خود است، موسسه اطلاعات مربوط به صدقات وواریزی خیرین رامنتشرنمی کند، هرچند، گزارش نیکوکاری ودستاوردها به طریق مقتضی ودرچارچوب قانون ورعایت اخلاق منتشرمیگردد.عزیزانی که مایل نیستند؛ صندوق دریافت کنند می توانند به روش خوداقدام کنند. ضرورت توافقنامه نیزهمین مطلب بوده است.

إسراء۳۴:  و به مال یتیم جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به رشد برسد و به پیمان [خود] وفا کنید زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد.

استفاده ازصندوق صدقات وکمک های مردمی

نیکوکاران ارجمند دربرخی کارگاهها ،دکاکین، مغازه ها ومنازل صندوق هایی با آرم ونشان موسسه خیرات وبرکات وفق توافقنامه نصب شده است، عزیزان می توانند مستقیماً مبالغی را درآن صدوق ها بیندازند.وفق توافقنامه نیکوکارن ارجمند شخصاً وجوهات را شمارش وبه یکی ازحساب های بانکی موسسه واریزمی نمایند. بدیهی است صندوق تنها یک ابزاراست واگرچنانچه، خیرین تمایلی به دریافت صندوق ندارند می توانند، بدون دریافت صندوق شخصاً به حساب ها صدقات خود را واریز نمایند.

مهم: موسسه وظیفه خود می داندتا جاییکه ممکن است مشخصات نیکوکاران راثبت نماید. اما اگرچنانچه برخی عزیزان تمایلی به این موضوع نداشته باشند، می توانند به روش خود اقدام کنند.

مدیرخزانه وتوافقنامه سید حسن موسوی: ۸۲۳۹ ۶۸۶ ۰۹۱۸